ZAWIADOMIENIE O REGATACH TRAWERS SAILING CUP

OSTROWSKIE OTWARCIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO

Regaty TRAWERS Sailing Cup

zaliczane do Pucharu Żeglarskiego Kaliskiego OZŻ

Ostrów Wielkopolski, 14 maja 2022 roku

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 

1.            Organizator

1.1.         Organizatorem regat jest Uczniowski Klub Żeglarski „TRAWERS” w Ostrowie Wielkopolskim,

  1. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski,

tel. kom. 601715010, e-mail: biuro@ukztrawers.pl

1.2.         Organizator uzyskał licencję Kaliskiego OZŻ na przeprowadzenie regat. Kopia licencji zostanie wywieszona na oficjalnej tablicy ogłoszeń.

 

2.            Termin i miejsce regat

2.1.         Regaty zostaną rozegrane dnia 14 maja 2022 r. w Ostrowie Wielkopolskim.

2.2.         Miejscem regat jest przystań UKŻ TRAWERS nad Zalewem Piaski-Szczygliczka w

Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Strumykowej.

 

  1. Program regat

 

14-05-2022Sobota Godz. 09:00-10:00 Przyjazd ekip
Godz. 10:00-10:45 Przyjmowanie zgłoszeń do regat
Godz. 11:00 Oficjalne otwarcie regat
Godz. 11:15 Odprawa z kierownikami ekip, trenerami i załogami
Godz. 12:00 Start do I wyścigu – następnie wg komunikatów Komisji Sędziowskiej
Około godz. 14.30 Wyścig o najszybszy jacht regat
Około godz. 15:00 Posiłek regeneracyjny
Godz. 16:00 Oficjalne zakończenie regat, wręczenie nagród i uroczyste Otwarcie Ostrowskiego Sezonu Żeglarskiego 2022

 

  1. Biuro regat

4.1.         Biuro Regat mieścić się będzie na terenie przystani UKŻ TRAWERS w Ostrowie Wielkopolskim.

4.2.         Biuro Regat otwarte zostanie o godz. 10.00.

5.            Przepisy

Regaty zostaną rozegrane na podstawie PRŻ World Sailing 2021-2024, Zawiadomienia o regatach oraz Instrukcji Żeglugi i Regulaminem Pucharu Żeglarskiego Kaliskiego OZŻ 2022.

6.            Klasy

6.1.         Regaty zostaną przeprowadzone na łódkach klasy: Optimist, Optimist UKS, ILKA 6 (Laser Radial), 420,  Omega Klasyczna i klasa Open – wyścig o najszybszy jacht regat.

6.2.         Rozegranie regat w danej klasie zależeć będzie od ilości zgłoszeń – min. 3 łodzie w klasie.

 

7.            Trasy

7.1.                        Szkic trasy przedstawiać będzie kolejność okrążania znaków oraz stronę, po której każdy znak musi być pozostawiony.

7.2.         Planuje się rozegranie wyścigów po trasie trójkątnej lub trapezowej w zależności od kierunku wiatru.

7.3.         Ostateczna wersja trasy zostanie podana na odprawie.

7.4.         Akwen regat – trasa ograniczona jest do bojek wyznaczających granice kąpieliska przy plaży głównej i strefę bezpieczeństwa wakeparku. Obowiązuje zakaz przekraczania ww. granic.

 

8.            Zgłoszenia do regat

8.1.         Zgłoszenia zawodników oraz łodzi trenerskich należy przesyłać w formie elektronicznej na adres mailowy biuro@ukztrawers.pl w postaci wypełnionego dokumentu – do podpisania w Biurze Regat lub skanu podpisanego dokumentu. Formularze wysłane zostały do Klubów razem z Zawiadomieniem.

8.2.         Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 12-05-2022.

8.3.         Zgłoszenia do regat dzieci i młodzież do lat 18. muszą być podpisane przez rodzica lub

opiekuna prawnego.

 

9.            Warunki uczestnictwa

Zawodnicy startujący w regatach muszą posiadać:

– Aktualne badania lekarskie (w przypadku osób pełnoletnich startujących w klasie

Omega dopuszczalne są oświadczenia o dobrym stanie zdrowia).

– Ubezpieczenie OC.

10.          Wpisowe do regat

10.1.       Pobierana będzie opłata wpisowa do regat wysokości 20 zł od osoby.

10.2.       Wpisowe płatne na miejscu w Biurze Regat podczas procedury zgłoszenia do regat.

11.          Instrukcja Żeglugi

Instrukcja Żeglugi będzie ogłoszona i rozdana w dniu 14.05.2022 r. w Biurze Regat podczas procedury zgłoszeniowej do regat.

 

12.          Punktacja

12.1.       W regatach stosowany będzie system małych punktów zgodnie z Dodatkiem A PRŻ 2021-2024.

12.2.       Planuje się rozegranie 4 wyścigów w każdej klasie, regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu.

12.3.       W przypadku rozegrania 4 wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony.

13.          Kary

Stosowane będą kary natychmiastowe za przekroczenie Przepisu 42 według Dodatku P, PRŻ World Sailing 2021-2024.

 

  1. Zastrzeżenie odpowiedzialności

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.

 

  1. Prawa do wizerunku

15.1.       Zgłaszając się do regat zawodnik (lub rodzic w przypadku osób niepełnoletnich) wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

15.2.       Zgłoszenie do regat oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, obowiązującym od dnia 25.05.2018 r.

15.3.       Administratorem danych osobowych jest UKŻ „TRAWERS” w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

15.4.       Dane przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia regat. Informacje z przebiegu regat oraz wyniki regat zawierające dane osobowe mogą być publikowane na stronach internetowych Klubu oraz Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, a także publikowane w mediach.

15.5.       Wyniki regat zawierające dane osobowe zostaną przekazane do Kaliskiego Okręgowego

Związku Żeglarskiego w celu opracowania oraz publikacji wyników Pucharu Żeglarskiego Kaliskiego OZŻ.

15.6.       Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powyższymi zasadami jest

dobrowolne, jednakże brak takiej zgody powoduje, że zawodnicy nie będą klasyfikowani

w regatach a także w Pucharze Żeglarskim KOZŻ.

 

  1. Łodzie trenerów i obserwatorów

16.1.       Wszystkie łodzie pomocnicze i łodzie trenerów uczestniczących w regatach należy akredytować u

organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

16.2.       Łodzie, motorówki trenerów i obserwatorów oraz gości nie mogą przeszkadzać zawodnikom

będącym w wyścigu. W trakcie wyścigu wszystkie łodzie i motorówki oprócz łodzi zabezpieczenia

mają obowiązek znajdować się w wyznaczonej przez organizatora strefie.

16.3.       Podczas regat na akwenie może znajdować się tylko jedna łódka trenerska z danego Klubu.

16.4.       Łodzie, które nie zostaną akredytowane podczas procedury zgłoszeniowej nie zostaną

wpuszczone na akwen.

16.5.       Każda łódź trenerska /asekurująca ma obowiązek udzielić pomocy zawodnikom znajdującym się w

niebezpieczeństwie zgodnie z przepisem nr 1 „Bezpieczeństwo” PRŻ World Sailing 2021-2024.

16.6.       Każda inna pomoc udzielona zawodnikom w trakcie wyścigu, w szczególności wskazówki dotyczące techniki i taktyki żeglowania stanowi naruszenie przepisu nr 2 „Żeglowanie Fair” PRŻ World Sailing 2021-2024 i karana jest dyskwalifikacją niepodlegającą odrzuceniu.

 

  1. Ochrona Środowiska

Jacht którego załoga wyrzuci śmieci do wody, może być ukarany decyzją komisji regatowej lub zespołu protestowego po rozpatrzeniu protestów.

18.          Nagrody

18.1.       Za miejsce I-III puchary i dyplomy dla wszystkich zawodników.

18.2.       Rozdział pozostałych nagród w gestii organizatora regat.

 

  1. Informacje dodatkowe

19.1.       Po zwodowaniu lub wypakowaniu łodzi pojazdy należy odstawić na parking wskazany przez organizatora – przed slipem po prawej stronie drogi dojazdowej do przystani. Samochody z przyczepami lub same przyczepy po lewej stronie drogi.

19.2.       Organizatorzy zaplanowali wspólny posiłek dla uczestników regat i zaproszonych gości.

19.3.       Prosimy o potwierdzenie udziału w terminie do dnia 12-05-2022 r.

19.4.       Osoba kontaktowa: Piotr Koniarek, tel. 605454843, p.koniarek@gmail.com

 

 

 

 

W imieniu organizatorów życzę udanych regat

 

Piotr Koniarek

komandor regat